algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houdenmet zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met THE HAPPY SKIN.

 2. THE HAPPY SKIN : de handelsbenaming van de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de consument m.b.t. de producten die zij aanbiedt via haar webshop;

 3. Webshop: De consumentenwebshop van THE HAPPY SKIN;

 4. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat deconsument of THE HAPPY SKIN in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen THE HAPPY SKIN en de consument wordt gesloten in het kader van een webshop van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en THE HAPPY SKIN gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 10. Dag: kalenderdag;

 11. Producten: al hetgeen door THE HAPPY SKIN wordt aangeboden op de webshop, door de consument wordt aangekocht en aan de consument wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Helene V International SA (ondernemingsnummer LU 29078320) handelend onder de benaming “THE HAPPY SKIN”

Maatschappelijke zetel:

Rue de Niederpallen 32E
L-8506 Redange-sur-Attert
Luxemburg

Correspondentieadres:

De Dekt 30
1650 Beersel
België

+352661999 901
info@thehappyskin.eu


Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van THE HAPPY SKIN op de webshop en opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen THE HAPPY SKIN en de consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal THE HAPPY SKIN voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij THE HAPPY SKIN zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg door THE HAPPY SKIN zijn geaccepteerd.

 5. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

 6. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van deaangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als THE HAPPY SKIN gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden THE HAPPY SKIN niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument vanhet aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt THE HAPPY SKIN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door THE HAPPY SKIN is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft THE HAPPY SKIN passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de THE HAPPY SKIN daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van deaangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen alsgevolg van wettelijke regelingen en/of overheidsvoorschriften (vb. veranderingen in btw-tarieven).

 2. In afwijking van het vorige lid kan THE HAPPY SKIN producten waarvan de prijzen gebondenzijn aan schommelingen op de financiële markt en waar THE HAPPY SKIN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 7 - Conformiteit en garantie
 1. THE HAPPY SKIN staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in hetaanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. T.a.v. consumenten geldt de 2-jarige wettelijke garantie, zoals voorzien in de artikelen 1649 bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek, mits kennisgeving aan THE HAPPY SKIN door de consument van het gebrek aan overeenstemming op straffe van verval binnen de 2 maanden nadat de consument het gebrek heeft ontdekt.

Artikel 8 – Levering
 1. THE HAPPY SKIN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangstnemen en bij de uitvoering van bestellingen.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan THE HAPPY SKIN kenbaarheeft gemaakt bij zijn bestelling.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover elders in deze algemene voorwaarden is vermeld,zal THE HAPPY SKIN geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verzoekt de consument om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien THE HAPPY SKIN de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 4. Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt THE HAPPY SKIN onverwijld alle door de consument uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.

 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten gaat over op de consument van zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat eveneens over op de consument bij levering aan de vervoerder, indien deze van de consument de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en deze keuze niet door THE HAPPY SKIN was geboden.

Artikel 9 – Betaling
 1. Betaling is verschuldigd bij het plaatsen van de bestelling door de consument.

 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden.

 3. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan THE HAPPY SKIN te melden.

 4. Indien de consument niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 40,-€.

Artikel 10 – Herroeping
 1. De consument kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. THE HAPPY SKIN mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in ontvangst neemt, of:

  • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt.

  • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

  • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt.

Artikel 11 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product niet gebruiken zodat THE HAPPY SKIN dezeproducten niet opnieuw kan verkopen.

 2. Indien de consument zich wil vergewissen van geschiktheid en juiste toepassing van hetproduct voor hem, dan dient hij zich voorafgaand aan de koop voor advies te wenden toteen door THE HAPPY SKIN erkend instituut. Deze instituten zijn te vinden op www.thehappyskin.eu

Artikel 12 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, doet dit voor het verstrijken van de herroepingstermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van een andereondubbelzinnige verklaring in die zijn af te geven aan THE HAPPY SKIN.

 2. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag volgend op de in lid 1 bedoeldemelding, zendt de consument het product terug (mits niet gebruikt) met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door THE HAPPY SKIN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij THE HAPPY SKIN aangeeft de kosten zelf te dragen

Artikel 13 - Verplichtingen van THE HAPPY SKIN bij herroeping
 1. Indien THE HAPPY SKIN de melding van herroeping door de consument op elektronische wijzemogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld eenontvangstbevestiging.

 2. THE HAPPY SKIN vergoedt alle ontvangen betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Tenzij THE HAPPY SKIN heeft aangeboden het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft teruggekregen en zij kan constateren dat het product nog in ongeschonden staat verkeert.

 3. THE HAPPY SKIN gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tijdens de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

 4. Als de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door THE HAPPY SKIN aangeboden goedkoopste standaardlevering, hoeft THE HAPPY SKIN de bijkomende kosten voor andere wijze van levering niet terug te betalen.

Artikel 14 - Uitsluiting herroepingsrecht (cosmetica)
 1. De consument beschikt niet over een herroepingsrecht m.b.t. de navolgende producten:

  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiëlemarkt waarop THE HAPPY SKIN geen invloed heeft en die zich binnen deherroepingstermijn kunnen voordoen;

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne nietgeschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering isverbroken;

  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andereproducten.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 1. THE HAPPY SKIN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat THE HAPPY SKIN isuitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledigegegevens.

 2. THE HAPPY SKIN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onkundig ofonoordeelkundig gebruik van producten, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van THE HAPPY SKIN of door haar erkende instituten, dan wel door onjuist of onoordeelkundig gebruik door de consument. Voor het verkrijgen van advies omtrent producten en hun gebruik in algemene of in specifieke zin, kan consument zich altijd eerst wenden tot THE HAPPY SKIN of een van haar verkooppunten.

 3. De aansprakelijkheid van THE HAPPY SKIN contractueel of anderszins is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de verkochte artikelen, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolgschade of productschade.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom
 1. THE HAPPY SKIN is de eigenaar of de vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de sites en van de informatie die erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door het copyright. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Artikel 17 – Privacy
 1. THE HAPPY SKIN legt de persoonsgegevens van de consument vast en verwerkt deze gegevens ten behoevevan haar eigen bedrijfsvoering, voor het doen van leveringen, het verlenen van diensten, het onderhouden van contacten met de consument, het analyseren en verbeteren van haar producten en haar dienstverlening en het zenden van informatie aan de consument over nieuwe producten en diensten van THE HAPPY SKIN.

 2. THE HAPPY SKIN legt haar beleid ten aanzien van privacy vast in haar privacy policy, dat te vinden is op de website www.thehappyskin.eu

Artikel 18 - Klachten
 1. THE HAPPY SKIN behandelt klachten overeenkomstig haar klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat deconsument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven wordeningediend bij THE HAPPY SKIN.

 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagengerekend vanaf de datum van ontvangst door THE HAPPY SKIN beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door THE HAPPY SKIN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Tevenskunt u uw klacht indienen via het Europese Online Dispute Resolution platform op:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 19 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen THE HAPPY SKIN en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend BELGISCH recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag doch onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.

 2. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of de uitdoving van deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, behoren naar keuze van eiser tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de zetel van Verkoper of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de verweerder onverminderd het recht van de Consumenten om zich op bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk wetboek hetzij EU Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te beroepen.